Informacja o Zebraniu Przedstawicieli Banku

Zarząd Banku informuje, iż Zebranie Przedstawicieli Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formie zdalnej), z uwagi na stan epidemii (Dz.U. poz. 491 z późniejszymi zmianami).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad – podjęcie Uchwały nr 1/2021.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 7. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie” – podjęcie Uchwały nr 2/2021.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie z działalności Banku w 2020 roku oraz rozpatrzenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturowej w 2021 roku.
 11. Przedstawienie informacji nt. lustracji pełnej przeprowadzonej w 2020r. i realizacji wniosków polustracyjnych.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie za 2020r. wraz oceną: 1) funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie, 2) stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, 3) sprawozdania Zarządu z działalności za 2020r. 4) sprawozdania finansowego za 2020r. z rekomendacją w tym zakresie Komitetu Audytu.
 13. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2020r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz projektu podziału nadwyżki finansowej.
 14. Przystąpienie do oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady Nadzorczej.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020r.
2) Uchwała nr 4/2021 w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w 2021 r.
3) Uchwała nr 5/2021 w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.
4) Uchwała nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020r.
5) Uchwała nr 7/2021 w sprawie przyjęcia oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w 2020r.
6) Uchwała nr 8/2021 w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie.
7) Uchwała nr 9/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020r.
8) Uchwała nr 10/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.
9) Uchwała nr 11/2021 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać.
10) Uchwała nr 12/2021 w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pani Zofii Jakubczyk.
11) Uchwała nr 13/2021 w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych - Głównego Księgowego, Pani Barbary Jędryszczak.
12) Uchwała nr 14/2021 w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomicznych Pana Damiana Kawki.
13) Uchwała nr 15/2021 w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie;
14) Uchwała nr 16/2021 w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Pluty;
15) Uchwały Nr 17/2021 w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Komitetu Audytu Pani Anny Muchli;
16) Uchwała nr 18/2021 w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Pana Marka Gruszki;
17) Uchwała nr 19/2021 w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Pana Sławomira Kani;
18) Uchwała nr 20/2021 w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Pani Stanisławy Nowak;
19) Uchwała nr 21/2021 w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Kościow;
20) Uchwała nr 22/2021 w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Pana Antoniego Kawki;
21) Uchwała nr 23/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie.
22) Uchwała nr 24/2021 w sprawie wyboru delegata Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie na Zjazd Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka w Warszawie.
23) Uchwała nr 25/2021 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Żarkach.
24) Uchwała nr 26/2021 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Woźnikach.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad i zamknięcie Zebrania.

W sekretariacie Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie przy ul. Kościuszki 111 wyłożone są do wglądu Członków odpowiednio do projektowanego porządku obrad dokumenty dotyczące punktów: 8, 9, 10, 11,12,13 i 16 .

Celem uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Członek Banku zgłasza swoje uczestnictwo  w Zebraniu dostarczając „Kartę zgłoszenia udziału w Zebraniu Przedstawicieli przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 22 kwietnia 2021r.” za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  listownie lub osobiście  w Centrali Banku - Myszków ul. Kościuszki 111.

Zgłoszenie  uczestnictwa w formie elektronicznej wymaga potwierdzenia poprzez dostarczenie pisemnego oryginału Karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć do placówki Banku do 20.04.2021 r. do godziny 14:00. W tym terminie należy też dostarczyć listownie lub osobiście  pisemny akces (Karta zgłoszenia) uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli przeprowadzanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Kod zdalnego dostępu na Zebranie Przedstawicieli zostanie przesłany zarejestrowanemu uczestnikowi Zebrania.

karta zgłoszenia_osobiście na ZP 22.04.2021

obowiązek informacyjny IOD ZP 2021

Członek Banku nie będący Przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu.