Zasady Ładu Korporcyjnego

 • Oświadczenie Zarządu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie

  o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

  W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie , zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone
  w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez podjęcie stosowej Uchwały, uwzględniając zasadę proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

  Zasady Ładu Korporacyjnego” stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

  Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są
  w zmodyfikowanej postaci to:

  1. Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

   W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz poszczególne regulaminy funkcjonowania organów statutowych obowiązujące w Banku regulują przebieg
   i udział w pracach organu stanowiącego w sposób kompleksowy. W związku
   z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii i zakazem przemieszczania się i gromadzenia Bank wprowadził możliwość zdalnego udziału w obradach organu stanowiącego.
   Dotychczas Miedzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nie stosował takiej formy udziału w pracach organów statutowych ze względu na ograniczony dostęp członków Banku do elektronicznych urządzeń komunikacji oraz ze względu na niewielki obszar działania.

   W trosce o zdrowie i życie członków, Bank wprowadził możliwość zdalnego udziału członków Banku w pracach jego organów statutowych. Zdalny tryb pracy organów statutowych będzie stosowany tylko w trybie nadzwyczajnym. O przyjęciu tego trybu będzie decydować Prezes Zarządu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku.

  2. Zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje
   z podmiotami powiązanymi:

   Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11
   „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

  3. Zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – odpowiedzialność udziałowców za dokapitalizowanie i wsparcie finansowe Banku:

   Bank nie posiada odpowiednich instrumentów i narzędzi, które mogłyby spowodować realizację tych zasad, ale posiada inne możliwości pozyskania środków finansowych aby utrzymywać poziom kapitałów własnych na wymaganym poziomie oraz pożądaną płynność. Realizowana przez Bank polityka kapitałowa zmierza do sukcesywnego budowania stabilnej bazy kapitałowej, opartej w znaczącym stopniu na funduszu zasobowymi nie obciążaniu jej
   w sposób nadmierny ryzykiem. Udział funduszu udziałowego w funduszach własnych Banku sukcesywnie spada. Potencjalne „dokapitalizowanie” instytucji nadzorowanej możliwe byłoby poprzez dodatkowe nabycie udziałów członkowskich przez dotychczasowych członków lub pozyskanie nowych. Ponadto proces pozyskania środków (dokapitalizowanie banku) od członków/udziałowców w banku działającego w formie spółdzielni jest relatywnie długotrwały i nie koniecznie zostałby wypełnione warunki wskazane w przytoczonych zasadach ładu korporacyjnego dotyczące „niezwłocznego dokapitalizowania” oraz „niezwłocznego dostarczenia instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego”.

  4. Zasady określone w § 49 ust. 3 „Zasad Ładu Korporacyjnego” w zakresie dotyczącym komórki audytu wewnętrznego:

   Zasada ta nie ma zastosowania do Banku, ponieważ Bank, jako uczestnik systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających („Ustawa”), na podstawie umowy systemu ochrony, powierzył czynności kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 3 - Prawo bankowe, organowi zarządzającemu systemem ochrony. Stosownie zaś do art. 22i ust. 4 Ustawy - jednostka organizacyjna wykonująca czynności kontroli wewnętrznej podlega bezpośrednio organowi zarządzającemu systemem ochrony. W Banku nie powołuje się więc osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego.

  5. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”:

   W związku z tym, że Bank nie wykonuje działalności w zakresie określonym
   w Rozdziale 9, tj. Bank nie realizuje transakcji finansowych na zlecenie i ryzyko klienta – Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

  Zarząd Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie

 •  

  Struktura organizacyjna Banku

  Wypełniając postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie prezentuje Schemat Organizacyjny, będący Załącznikiem do Struktury Organizacyjnej Banku.

  Schemat Organizacyjny Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie