Zasady Ładu Korporcyjnego

Oświadczenie Zarządu

Międzypowiatowego  Banku Spółdzielczego w Myszkowie

o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Zarząd Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie oświadcza, iż Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, zwany dalej Bankiem, wdrożył i stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r., uwzględniając zasadę proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz  kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst „Polityki Zarzadzania Ładem Korporacyjnym w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie”, został udostępniony na stronie internetowej Banku  pod adresem: www.bsmyszkow.pl.                                   

Jednocześnie, Zarząd Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie informuje, że uwzględniając zasadę proporcjonalności, ustalił które przepisy Zasad Ładu Korporacyjnego, nie są stosowane lub są stosowane w zmodyfikowanej postaci, a mianowicie:

  1. Zasady określone § 8 ust. 4 w brzmieniu:

 

„4. Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć  do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

 

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom Banku w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz  poszczególne regulaminy funkcjonowania organów statutowych obowiązujące w Banku regulują przebieg i udział w pracach organu stanowiącego  w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady na stałe byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno- technicznych, a także wiązałoby się ze znaczniki kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Stosowane przez Bank uregulowania gwarantują możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

  1. Zasady określone w § 11 w brzmieniu:

 

„1. Przeprowadzenie transakcji z podmiotem powiązanym powinno być uzasadnione interesem instytucji nadzorowanej i powinno być dokonane w sposób transparentny.

2. Transakcje z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną instytucji nadzorowanej lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem wymagają zasięgnięcia opinii organu nadzorującego. Jeśli członkowie organu nadzorującego zgłoszą zdanie odrębne, informację oraz powody zgłoszenia zdania odrębnego zamieszcza się w protokole.

3. W przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację instytucji nadzorowanej.”

 

Uzasadnienie: Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w związku z czym nie stosuje zapisów dotyczących § 11 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

  1. Zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 w brzmieniu:

 

„1. Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej  na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga  tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.

2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.”

 

Uzasadnienie: Bank odstępuje od wdrożenia tej zasady- ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze nie przewiduje możliwości nałożenia z góry obowiązku deklarowania dalszych udziałów na pokrycie strat spółdzielni, lub wsparcia finansowego w wysokości z góry nieokreślonej, szczególnie w sytuacji, gdy fundusz udziałowy spółdzielni i liczba członków jest zmienna. Nałożenie takich obowiązków mogłoby ograniczyć możliwości pozyskiwania kolejnych udziałowców, względnie spowodować ryzyko utraty obecnych. Zapewnienie możliwości utrzymania kapitałów na wymaganym poziomie jest możliwe poprzez zwiększenie minimalnej ilości udziałów- co wymaga zmian w Statucie Banku i stosownego stanowiska Zebrania Przedstawicieli.

  1. Zasady określone w § 22 ust. 1 i 2 w brzmieniu:

 

„1. W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.

2. W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.”

Uzasadnienie: Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani ich członkowie. W związku z powyższym, Bank uznaje, iż zasady określone w przytoczonych przepisach dot. niezależności członków organu nadzorującego, nie znajdują zastosowania do banku prowadzącego działalność w formie spółdzielni, jakim jest Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie.

 

  1. Zasady określone w § 49 ust. 3 w brzmieniu:

 

„3. W instytucji nadzorowanej powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności odbywa się za zgodą organu nadzorującego lub komitetu audytu”.

 

Uzasadnienie: Zasada ta nie ma zastosowania w stosunku do osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego, ponieważ Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, jako uczestnik systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zwaną dalej Ustawą, na podstawie umowy systemu ochrony, powierzył czynności kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 3) - Prawo bankowe, organowi zarządzającemu systemem ochrony. Stosownie zaś do art. 22i ust. 4 Ustawy - jednostka organizacyjna wykonująca czynności kontroli wewnętrznej podlega bezpośrednio organowi zarządzającemu systemem ochrony. Wobec powyższego, w Banku nie powołuje osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego.

  1. Zasady określone w rozdziale 9 - Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta:

 

Uzasadnienie: W związku z tym, iż Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nie wykonuje działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9– nie wprowadzono postanowień przedmiotowego Rozdziału do swojej Polityki.

  Zarząd                                                                               

Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie

 

Struktura organizacyjna Banku

Wypełniając postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie prezentuje Schemat Organizacyjny, będący Załącznikiem do Struktury Organizacyjnej Banku.

Schemat Organizacyjny Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie

Informacja o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań