Bank jako Agent Ubezpieczeniowy

 • Informacja o agencie ubezpieczeniowym – Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank informuje, że:

  Jest agentem ubezpieczeniowym działającym pod firmą: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, z siedzibą w Myszkowie ul. Kościuszki 111, 42-300 Myszków, wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • SALTUS Ubezpieczenia (SALTUS TU ŻYCIE S.A. oraz SALTUS TUW)

  Jako agent ubezpieczeniowy jest wpisany do Rejestru Agentów pod numerem RAU 11183906/A. Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/. Sposób wyszukiwania agenta podany jest pod wyżej wymienionym adresem.

  Jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej.

  Nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

  Klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji są uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

 • Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, w celu zabezpieczenia kredytu, może prosić Cię o przedstawienie polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

  Twoja umowa ubezpieczenia powinna spełniać minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, opisane w dokumencie, który możesz pobrać poniżej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank dostępnej   

   TUTAJ 

  Do pobrania:

   Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej