Informacja o trybie zgłaszania reklamacji

Pracownicy Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa Klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak Klient nie jest zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił oczekiwań Klienta – można złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

 • telefonicznie – dzwoniąc pod numer: 34/313-78-00 lub faksem na numer: 34-313-78-05 do Banku,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 • pisemnie – pocztą tradycyjną kierując pismo na adres Banku: 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 111,

 • osobiście – w placówce Banku w formie pisemnej lub ustnie.

Aby przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji prosimy pamiętać, aby kierowane zgłoszenie zawierało niezbędne dane umożliwiające identyfikację rachunku lub operacji, której reklamacja dotyczy.

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji przez pełnomocnika na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.

Wszystkie reklamacje wpływające do Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie rozpatrywane są ze szczególną starannością. Dążymy do tego, aby jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie zapytania. Reklamację rozpatrujemy i udzielamy na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie:

 1. do 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji złożonej przez Klienta, związanej
  z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;

 2. do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację może wynieść:

 1. 35 dni roboczych dla reklamacji złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;

 2. 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

W przypadku przedłużonego terminu rozpatrzenia reklamacji Bank poinformuje Klienta o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

Zgłaszane przez Klienta reklamacje rozpatrywane przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy
w Myszkowie są nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną przez Klienta reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub mailowo - pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

W sytuacji kiedy odpowiedź dotycząca zgłoszonej reklamacji nie jest dla Klienta satysfakcjonująca, Klient może złożyć do Banku odwołanie do Zarządu Banku w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

Dodatkowo w procesie odwoławczym Klient ma prawo:

 1. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta);

 2. zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);

 3. wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w celu rozpatrzenia sprawy lub przeprowadzenia postępowania polubownego zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);

 4. wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, skr. poczt. 419, 00-549 Warszawa.