Członkowstwo w Banku

Członek Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie jest zobowiązany wpłacić wpisowe i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden udział obowiązkowy. Wysokość wpisowego i jednego udziału wynosi odpowiednio dla:

 

osoba fizyczna:

osoba prawna:

wpisowe:

300,00 zł

900,00 zł

udział (1)

400,00 zł

2.000,00 zł

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.


Członkowie są zobowiązani:

  • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
  • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
  • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
  • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
  • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
  • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach członków Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie są zawarte w Statucie Banku.