O BANKU

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie to polski Bank z wieloletnią tradycją i bogatym doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw, budżetów samorządów lokalnych, rolnictwa oraz osób prywatnych. Będąc samodzielnym podmiotem gospodarczym działającym na terenie Śląska mamy możliwość natychmiastowego reagowania na potrzeby naszych Klientów i bieżącego dostosowywania oferty do ich wymagań. Cecha ta odróżnia nas w sposób korzystny od banków komercyjnych, gdzie większość strategicznych decyzji zapada w centralach, które prowadzą politykę finansową na skalę ogólnopolską, a przez to często niedostosowaną do specyficznych potrzeb lokalnych środowisk. Nasze działania cechuje znacznie mniejszy formalizm, przez co są szybsze i wygodniejsze dla naszych Klientów.

Dynamiczny rozwój Banku potwierdza zwiększająca się suma bilansowa. Bank dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników gwarantującą szybkie i sprawne przeprowadzanie operacji bankowych poprzez rozległą sieć placówek Banku. Bank powiększa i aktualizuje stosownie do zmian zachodzących na rynku swoją ofertę produktów bankowych, podejmując te działania, które czynią Bank konkurencyjnym. Bank aktywnie uczestniczy w życiu regionu. Wspiera działalność kulturalną i sportową, oraz cele charytatywne.

Misją Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie jest  umieć dać satysfakcję i odpowiedź na potrzeby finansowe lokalnego środowiska poprzez sformułowanie nowoczesnej, kompleksowej, wielowariantowej i korzystnej oferty. Bank dedykuje ofertę swoim członkom, Klientom indywidualnym, rolnikom, przedstawicielom lokalnego biznesu (MSP) i jednostkom samorządu terytorialnego.

Bank pragnie akcentować swoją bliskość wobec lokalnego środowiska poprzez wspieranie jego inicjatyw. Uczy nawyku i umiejętności gospodarowania pieniędzmi dzieci i młodzież patronując Szkolnym Kasom Oszczędnościowym (SKO) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie to instytucja finansowa nie tylko o dobrej kondycji ekonomicznej, ale także sponsor wielu ważnych wydarzeń w środowisku, w którym funkcjonuje.

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie  to BANK SPOŁECZNOŚCI  LOKALNEJ, który aktywnie uczestniczy w rozwoju najbliższej społeczności zgodnie z jej potrzebami i aspiracjami. Częściom wypracowanego zysku dzieli się z lokalną społecznością, wspierając rozwój małej Ojczyzny.

Nowoczesność, efektywność, innowacyjność i ostrożność gwarantująca bezpieczeństwo środków pieniężnych oraz wychodzenie naprzeciw wszystkim potrzebom zgłaszanym przez Klientów to cechy Banku ważne dziś i w przyszłości. Ich stosowanie w praktyce przekłada się na rozwój Banku silnego kapitałowo, cieszącego się zaufaniem swoich Klientów, których profesjonalna i kompleksowa obsługa jest jednym z nadrzędnych celów Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie.

Nadzór nad działalnością Banku sprawuje 8 osobowa Rada Nadzorcza, powołana uchwałą Zebrania Przedstawicieli 20 kwietnia 2022 r., w skład której wchodzą:

 • Andrzej Pluta - Przewodniczący Rady
 • Anna Muchla - Sekretarz Rady
 • Stanisława Nowak - Członek Rady
 • Antoni Kawka - Członek Rady
 • Elżbieta Kościow - Członek Rady
 • Sławomir Kania - Członek Rady
 • Justyna Myga - Członek Rady
 • Marek Gruszka - Członek Rady

Na osiągnięcia Banku pracuje ponad 70 osobowa załoga pod kierownictwem Zarządu, w którego skład wchodzą:

 • Zofia Jakubczyk - Prezes Zarządu
 • Barbara Jędryszczak - Wiceprezes ds. finansowych - Główny Księgowy
 • Damian Kawka - Wiceprezes ds. ekonomicznych

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie jest bankiem uniwersalnym. Świadczy usługi swoim Klientom poprzez sieć placówek zlokalizowanych na teranie województwa śląskiego i powiatu oleskiego.

Strukturę Banku tworzy 13 placówek:

 • Centrala w Myszkowie, 42-300 Myszków ul. Kościuszki 111
 • Oddział Banku w Myszkowie, 42-300 Myszków ul. Kościuszki 111
 • Oddział Banku w Żarkach, 42-310 Żarki ul. Moniuszki 2
 • Oddział Banku w Woźnikach, 42-289 Woźniki ul. Koziegłowska 4
 • Oddział Banku w Koziegłowach, 42-350 Koziegłowy ul. Warszawska 16
 • Oddział Banku w Koszęcinie, 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1
 • Filia Banku w Starczy, 42-261 Starcza ul. Szkolna 103
 • Filia Banku w Poraju, 42-360 Poraj ul. Armii Krajowej 16
 • Filia Banku w Boronowie, 42-283 Boronów ul. Wolności 18
 • Punkt Obsługi Klienta w  Psarach, 42-287 Psary ul. Główna 63
 • Punkt Obsługi Klienta w Herbach, 42-284 Herby ul. Lubliniecka 68
 • Punkt Obsługi Klienta w Kochanowicach, 42-713 Kochanowice ul. Lubliniecka 2
 • Punkt Obsługi Klienta w Lisowie, 42-714 Lisów ul. Budowlanych 4

Oddziałami Banku kierują:

 • w Myszkowie - Aleksandra Skorek
 • w Woźnikach - Lucyna Wręczycka
 • w Koziegłowach - Joanna Tarnawska-Palacz
 • w Żarkach - Anna Gradek
 • w Koszęcinie - Michał Kot

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie  to instytucja finansowa będąca w permanentnym rozwoju, na której kierunek ma znaczący wpływ otoczenie w skali makro i mikro.

Bank wyrósł z potrzeby lokalnego środowiska  i stara się cały czas być jego partnerem w zmieniających się warunkach polityczno-ekonomicznych. Doskonale identyfikuje potrzeby środowiska i utożsamia się z nim. W swojej strategii  zakłada rozwój w oparciu o aktywizację gospodarczą miejscowych kręgów biznesowych. Znacząca jest rola Banku w rozwoju środowiska lokalnego, rozwoju rolnictwa oraz przedsiębiorczości. Przy pomocy kredytów Bank  wspiera działania gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw i uczestniczy w restrukturyzacji rolnictwa. Bank posiada też wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami. Aktualnie obsługuje kompleksowo sześć samorządów.

Bank proponuje swoim Klientom szeroką gamę zróżnicowanych produktów i usług bankowych zarówno w zakresie kredytów jak i depozytów. Mając na uwadze zmiany na rynku finansowym rozszerzył wachlarz swoich usług o sprzedaż bogatej gamy ubezpieczeń oferowanych przez następujące towarzystwa ubezpieczeniowe: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., SALTUS Ubezpieczenia. Bank dotrzymuje kroku przedsiębiorcom prowadzącym w ramach swojej działalności eksport bądź import, oferując pełną obsługę dewizową.

Bank łączy w swojej ofercie produkty tradycyjne mające duże rzesze swoich zwolenników z nowoczesną bankowością elektroniczną. Usługi bankowości elektronicznej, tj.: eCorpoNet, eBankNet, pozwalają na kontakt Klienta z Bankiem o każdej porze i z każdego miejsca na świecie. Bank ciągle stawia na  nowoczesność i zapewnienie pełnego spectrum usług dla swoich Klientów.

Bank świadczy usługi w sposób kompetentny, rzetelny poparty fachowością i wiedzą pracowników.

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (https://www.knf.gov.pl/).

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81 (Grupie BPS).

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie jest członkiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS (IPS). IPS (Institutional Protection Scheme) jest systemem ochrony płynności finansowej i wypłacalności banków spółdzielczych w nim zrzeszonych. Członkostwo Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie w IPS stanowi dodatkową gwarancję bezpieczeństwa. System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy 326 banków spółdzielczych i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (według stanu 29.02.2020 r.). Więcej informacji http://www.sozbps.pl/

Depozyty Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta. Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie. Więcej informacji https://www.bfg.pl/

Informacje formalno-prawne:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie

ul. Kościuszki 111,

42-300 Myszków

NIP: 577-000-21-38

Regon: 000497271

Akta rejestrowe Banku przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000160368.