Aktualna sytuacja finansowa

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ

MIĘDZYPOWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZKOWEWypełniając postanowienia art. 318 ust 1. pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji nakładającego na podmioty objęte systemem gwarantowania obowiązek informowania osób korzystających oraz zainteresowanych korzystaniem z ich usług o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej, pragniemy zaprezentować jej wybrane elementy:

dane w PLN

Wyszczególnienie

31.12.2021r.

31.12.2022r.

Suma bilansowa

338 032 434,80

478 280 855,58

Fundusze własne

19 507 931,95

31 280 218,30

Wynik finansowy brutto

1 414 354,95

8 609 711,78

Wskaźnik LCR

232,36%

285%

Współczynnik kapitałowy

16,04%

18,20%

dane w PLN

Działalność kredytowa i depozytowa

31.12.2021r.

31.12.2022r.

Kredyty

120 085 751,57

198 673 187,68

Depozyty

314 447 479,88

427 426 259,23