Aktualna sytuacja finansowa

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ

MIĘDZYPOWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZKOWEWypełniając postanowienia art. 318 ust 1. pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji nakładającego na podmioty objęte systemem gwarantowania obowiązek informowania osób korzystających oraz zainteresowanych korzystaniem z ich usług o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej, pragniemy zaprezentować jej wybrane elementy:

dane w PLN

Wyszczególnienie

31.12.2022r.

31.12.2023r.

Suma bilansowa

478 280 855,58

535 096 583,56

Fundusze własne

31 280 218,30

38 199 716,18

Wynik finansowy brutto

8 609 711,78

9 727 464,43

Wskaźnik LCR

285%

292,34%

Współczynnik kapitałowy

18,20%

18,20%

dane w PLN

Działalność kredytowa i depozytowa

31.12.2022r.

31.12.2023r.

Kredyty

198 673 187,68

191 232 129,40

Depozyty

427 426 259,23

476 095 068,19