Aktualna sytuacja finansowa

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ

MIĘDZYPOWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZKOWEWypełniając postanowienia art. 318 ust 1. pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji nakładającego na podmioty objęte systemem gwarantowania obowiązek informowania osób korzystających oraz zainteresowanych korzystaniem z ich usług o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej, pragniemy zaprezentować jej wybrane elementy:

dane w PLN

Wyszczególnienie

31.12.2020r.

31.12.2021r.

Suma bilansowa

294 231 804,33

338 032 434,80

Fundusze własne

19 886 785,80

19 507 931,95

Wynik finansowy brutto

723 968,12

1 414 354,95

Wskaźnik LCR

231%

232,36%

Współczynnik kapitałowy

19,06%

16,04%

dane w PLN

Działalność kredytowa i depozytowa

31.12.2020r.

31.12.2021r.

Kredyty

112 973 553,16

120 085 751,57

Depozyty

270 102 812,07

314 447 479,88