Aktualna sytuacja finansowa

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ

MIĘDZYPOWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZKOWEWypełniając postanowienia art. 318 ust 1. pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji nakładającego na podmioty objęte systemem gwarantowania obowiązek informowania osób korzystających oraz zainteresowanych korzystaniem z ich usług o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej, pragniemy zaprezentować jej wybrane elementy:

dane w PLN

Wyszczególnienie

31.12.2019r.

31.12.2020r.

Suma bilansowa

250 098 243,65

294 231 804,33

Fundusze własne

18 745 732,68

19 886 785,80

Wynik finansowy brutto

1 251 029,61

723 968,12

Wskaźnik LCR

217%

231%

Współczynnik kapitałowy

18,87%

19,06%

dane w PLN

Działalność kredytowa i depozytowa

31.12.2019r.

31.12.2020r.

Kredyty

115 803 344,09

112 973 553,16

Depozyty

227 209 624,71

270 102 812,07