SYSTEM OCHRONY ZRZESZENIA BPS

SOZ BPS

System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy 328 banków spółdzielczych (w tym Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie) i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 22 grudnia 2015 roku System Ochrony Zrzeszenia BPS. Decyzja Komisji to początek drogi w budowaniu solidarnościowego systemu gwarancji i wsparcia banków spółdzielczych. Jest to powrót do idei spółdzielczości w wymiarze grupy banków, które tworzą mechanizm monitorowania ewentualnych zagrożeń oraz solidarnie będą się wspierać w sytuacjach kryzysowych.

W dniu 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przystąpienia Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, a 31 grudnia 2018 roku Zarząd Banku podpisał Umowę z  Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS.

System Ochrony poprzez stały monitoring bieżącej sytuacji zrzeszonych w nim banków spółdzielczych i Banku BPS, oraz zaplanowane w jego ramach działania prewencyjne i wspomagające, zapewnia wsparcie jego uczestników w zakresie płynności i wypłacalności. Udziela także niezbędnej pomocy w przypadku ewentualnego wystąpienia sytuacji niestandardowych w którymkolwiek z banków, uczestników Systemu.

Doświadczenia z państw zachodnich pokazują, że systemy ochrony funkcjonujące od wielu lat, przyczyniły się do wzmocnienia pewności działania banków, które zdecydowały się wspólnie zadbać o swoją przyszłość. Dzisiaj nie ma tam dyskusji o tym, czy taka forma wzajemnego wsparcia jest potrzebna, ale jak ją udoskonalać. Ostatnie lata pokazały, że trudno jest przewidzieć sytuacje na rynku, czego przykładem jest kryzys finansowy z 2008 roku. Zaostrzone normy ostrożnościowe, które w pierwotnym zamiarze miały dotyczyć tylko dużych, działających międzynarodowo banków, ostatecznie zmuszone są wdrożyć wszystkie europejskie banki, także działające lokalnie, jak banki spółdzielcze.

System Ochrony Zrzeszenia BPS to umowa, którą zawarły między sobą banki spółdzielcze i bank zrzeszający (BPS S.A.), gwarantując sobie wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych. To właśnie prewencja, czyli wczesne rozpoznawanie problemów i wprowadzanie działań naprawczych są fundamentem tej umowy. Bieżące monitorowanie sytuacji całego Systemu i poszczególnych banków oraz audyt prowadzony według wystandaryzowanych metod pozwoli na bieżąco obserwować zmiany jakie zachodzą wewnątrz Systemu. Banki, tworząc system wsparcia płynności i wypłacalności, ponoszą koszty jego utrzymania. Jeśli wnoszą własne środki, chcą mieć pewność, że żaden z nich nie przekroczy granicy ryzyka, którą uznały za akceptowalne.

Mechanizmy pomocowe utworzone w ramach Systemu Ochrony zostały zdefiniowane w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. W systemie Ochrony Zrzeszenia BPS składają się na nie mechanizmy wsparcia płynności, oparte na depozycie obowiązkowym oraz mechanizmy wsparcia wypłacalności, oparte o fundusz pomocowy, który w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS został nazwany Funduszem Zabezpieczającym. Fundusz ten, który docelowo osiągnie wartość ok. 300 mln zł zostanie w zasadniczej części zbudowany z obniżonych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

System Ochrony Zrzeszenia BPS zapewnia poczucie bezpieczeństwa nie tylko dla samych banków, które go tworzą, ale i dla ich Klientów, którzy poszukują pewnego i przewidywalnego partnera finansowego.

Przejdź do strony internetowej Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS