Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ już dostępny w Systemie eBankNet.

Udostępniliśmy wniosek Dobry Start, czyli 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Można go złożyć w Systemie eBankNet.

Kto może złożyć wniosek przez bank

Za pośrednictwem banku możesz złożyć wniosek jako rodzic (matka albo ojciec) dziecka w wieku 6-24 lata oraz gdy mieszkasz na terytorium Polski.

Kto może złożyć wniosek tylko przez PUE ZUS

 • opiekun tymczasowy dla dziecka, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi albo osoba sprawująca pieczę zastępczą nad tym dzieckiem,
 • opiekun faktyczny, który wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,
 • opiekun prawny,
 • osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem (rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka),
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, Dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osoba ucząca się, która jest pełnoletnia i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci albo z powodu pobierania od rodziców alimentów,
 • osoba objęta programem usamodzielnienia, która opuszcza rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną
 • rodzic/opiekun dziecka poniżej 6 lat, które chodzi do szkoły,
 • osoba, która nie ma nadanego numeru PESEL.

Jeżeli nie złożyłaś/złożyłeś wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start między 1 lipca a 30 listopada, ponieważ w tym czasie toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wniosek o świadczenie możesz złożyć przez PUE ZUS. Wniosek złóż w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jakie dokumenty przygotować aby złożyć wniosek Dobry Start:

 1. dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie Dobry Start,
 2. informacje o szkołach do których uczęszczają dzieci,
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez KRUS (dotyczy dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny, na który ubiegasz się o świadczenie Dobry Start, są w wieku od 21 do 24 lat)
 4. dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce.

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj skany lub zdjęcia wszystkich dokumentów, które chcesz do niego dołączyć (dopuszczalne formaty plików to PDF, JPG, PNG).

Pliki dołączysz w kroku opisującym dane dziecka lub w ostatnim kroku kreatora (waga każdego z nich nie może przekroczyć 1 MB, wszystkie załączone pliki nie powinny ważyć więcej niż 3,5MB).