Oferta pracy "Stanowisko kontroli wewnętrznej i ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności"

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko kontroli wewnętrznej i ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Zadania:

 • opracowywanie planów i zakresów kontroli  w Banku,
 • współpraca z upoważnionymi organami kontrolnymi mogącymi kontrolować działalność Banku,
 • realizacja działań kontrolnych w poszczególnych obszarach funkcjonowania Banku, ocena ryzyka bankowego występującego w obszarach jego funkcjonowania,
 • realizowanie zadań w zakresie zapewnienia zgodności działania Banku jako instytucji, a także zgodności działań podejmowanych przez osoby zatrudnione w Banku, członków organów banku z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi,
 • ocena ryzyka braku zgodności przez pomiar lub szacowanie tego ryzyka  oraz projektowanie mechanizmów jego kontroli,
 • kontrolowanie sprawności i efektywności poszczególnych jednostek i całości struktury Banku,
 • opracowywanie raportów z przeprowadzonych kontroli,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań kontrolnych w Banku,
 • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej,
 • ocena przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Banku,
 • opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w tym: projektów narzędzi wspierających proces oceny i akceptacji ryzyka,
 • ocena prawidłowości realizacji celów określonych w strategii Banku, planie finansowym oraz innych planach,
 • monitorowanie i ocena zgodności działania z politykami, procedurami wewnętrznymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami ostrożnościowymi.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne , preferowany kierunek: rachunkowość, finanse, bankowość  lub prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli i compliance,
 • znajomość technik audytorskich,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa bankowego, zarządzania ryzykami bankowymi, zarządzania bankiem, rachunkowości oraz ogólna znajomość zasad funkcjonowania placówki bankowej,
 • zdolności analityczne i umiejętności precyzyjnego formułowania wniosków,
 • zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista i etyka zawodowa ,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
 • zachowania poufności i uczciwości, stosowania profesjonalnego osądu,
 • certyfikaty z zakresu audytu  będą mile widziane i dodatkowo cenione.

Dodatkowo:

 • Dobrze widziane prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra znajomość: Microsoft Windows, Excel, Word, PowerPoint, Outlook

Oferujemy: dobre warunki pracy, możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczeń w  rozwijającym się Banku, udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz miłą atmosferę pracy.

CV wraz z podaniem należy złożyć w  Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie
ul. Kościuszki 111 (Sekretariat)
lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia przez Bank przyszłych rekrutacji, przy czym wyrażona przeze mnie zgoda  jest ważna do momentu jej odwołania, lecz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Jednocześnie, w trybie art. 13 RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 111, 42-300 Myszków. Inspektorem Ochrony Danych w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 111, 42-300 Myszków jest osoba dostępna pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres wskazany w ustępie nr 1 powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania: dane osobowe osoby rekrutowanej będą przetwarzane
 3. w celu przeprowadzenia i zamknięcia prowadzonej przez Bank rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze (w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby rekrutowanej - w zakresie danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy;
 4. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, na co Administrator uzyska od Pani/Pana stosowną zgodę, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą;
 5. w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów w związku z prowadzoną rekrutacją, a podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze;
 6. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, np. w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego (podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia);
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Bank nie przewiduje udostępnienia Pani/Pana danych osobowe innym podmiotom.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych powyżej, tj.:
 9. do zamknięcia rekrutacji u Administratora na konkretne stanowisko,
 10. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie przyszłych rekrutacji, do czasu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej, niż przez okres 6 m-cy licząc od dnia złożenia przez Panią/Pana swojego CV dotyczącego rekrutacji,
 11. przez okres istnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 12. przez okres udowodnienia istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 13. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 RODO; prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 RODO; prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 RODO; prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 RODO.
 14. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 15. Bank pozyskuje dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji obowiązku prawnego, podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, nie podanie przez Panią/Pana danych uniemożliwi Bankowi realizację swojego prawnie uzasadnionego interesu. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.