Przelewy walutowe i zagraniczne

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie oferuje Klientom następujące formy przekazów w obrocie dewizowym:

 • polecenie przelewu SEPA,
 • Polecenie wypłaty,
 • polecenie przelewu w walucie obcej,
 • polecenie przelewu TARGET.

Polecenie przelewu SEPA – to najpopularniejszy sposób realizacji przekazów w walucie EUR. Jest dokonywany za pośrednictwem banków działających na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR,
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
 • koszty „SHA”,
 • tryb realizacji standardowy,
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych.

Polecenie wypłaty – usługa płatnicza skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polegająca na dokonaniu przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Beneficjenta/Odbiorcy, w tym polecenia przelewu w walucie obcej, z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu TARGET.

Polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy Odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro.

Polecenie przelewu TARGET – usługa inicjowana przez płatnika (Posiadacza rachunku) polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) na rachunek płatniczy Odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2.

Dla zleceń w walutach USD, EUR, GBP, PLN istnieje możliwość realizacji Przekazu w trybie ekspresowym (data waluty dziś). Polecenie przelewu SEPA może być realizowany tylko w trybie standardowym (data waluty jutro).

Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, Euro Elixir oraz TARGET2.

Jeżeli przelew będzie przychodził z zagranicy nadawca zlecenia poza danymi odbiorcy przekazu powinien podać:

 • SWIFT (BIC): POLUPLPR
 • nr rachunku w formie IBAN, tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL, np.:
  PL XX 8279 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX