Gwarancja de minimis

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie na podstawie zawartego porozumienia o współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z zabezpieczeniem w postaci gwarancji spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD).

Kto może skorzystać z gwarancji?

Z gwarancji de minimis mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta oraz dla których bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Gwarancją de minimis objęte mogą być następujące kredyty:

 • Kredyty obrotowe:
  • kredyt w rachunku bieżącym,
  • kredyt obrotowy – nieodnawialny w rachunku kredytowym,
  • kredyt obrotowy – rewolwingowy w rachunku kredytowym,
 1. Kredyty inwestycyjne:
 • kredyt inwestycyjny – standardowy,
 • kredyt inwestycyjny – Ekspres kapitał,
 • kredyt inwestycyjny – Przedsiębiorczy kredyt.

Okres ważności gwarancji

Gwarancja de minimis może być objęta na okres nie dłuższy niż 24 miesiące 27 miesięcy  - w przypadku zabezpieczenia kredytu obrotowego, a w przypadku kredytu inwestycyjnego na okres nie dłuższy niż 96 miesięcy 99 miesięcy .

i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Przedmiot kredytowania

Kredyty obrotowe - przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe.

Kredyty inwestycyjne - przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.

Gwarancją nie może być objęty kredyt:

 • na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku;
 • na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku;
 • na refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 • na inwestycje kapitałowe;
 • na zakup instrumentów finansowych;
 • na zakup wierzytelności;
 • na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Maksymalna wysokość gwarancji de minimis:

 • Kwota jednostkowej gwarancji de minimis, nie przekracza 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, nie może przekroczyć 3.500.000 zł.
 • Maksymalna kwota gwarancji lub suma jednostkowych gwarancji, udzielonych jednemu Klientowi przez Bank nie może przekroczyć 3.500.000 zł.
 • Maksymalna wysokość gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą jeden przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200.000 EURO (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100.000 EURO).
 • Gwarancja obejmuje tylko kwotę kapitału kredytu.
 • Gwarancją nie są objęte wartości odsetek, opłat i prowizji od kredytu oraz innych kosztów związanych z kredytem.

Koszty gwarancji de minimis

Z tytułu każdej jednostkowej gwarancji spłaty kredytu udzielonej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, BGK przysługuje opłata prowizyjna, przekazywana przez Bank z góry za okresy roczne, naliczona w przypadku kredytu:

 • odnawialnego - od kwoty udzielonej gwarancji limitu kredytu;
 1. nieodnawialnego:
 • za pierwszy okres roczny gwarancji – od kwoty udzielonej gwarancji,
 • za kolejny okres roczny gwarancji – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5% od kwoty gwarancji.

Zabezpieczenie gwarancji BGK:

Zabezpieczeniem udzielonej Kredytobiorcy przez BGK gwarancji de minimis jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową każdorazowo wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz BGK

Korzyści dla kredytobiorcy z tytułu gwarancji de minimis:

 • możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub działania na rynku zbyt krótko,
 • minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji BGK,

Więcej informacji o gwarancji de minimis znajdą Państwo na stronie internetowej www.deminimis.gov.pl

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące gwarancji de minimis uzyskają Państwo w każdej placówce Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie lub pod numerem telefonu: 34/313-78-08.