Strona Główna

ROK 2024 ROKIEM EDUKACJI EKONOMICZNEJ

ROK 2024 ROKIEM EDUKACJI EKONOMICZNEJ

7 września 2023r. Senat Rzeczpospolitej  podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2024 – Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Sygnatariuszami obchodów zostali: Warszawski Instytut Bankowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja GPW, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Patronat nad obchodami sprawuje Komitet Honorowy pod przewodnictwem Krzysztofa Pietraszkiewicza, byłego  Prezesa Związku Banków Polskich oraz Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkini Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Szymon Hołownia, Marszałek  Sejmu RP i inne ważne osobistości świata nauki.

Ustanowienie roku 2024 – Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia i uznania poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków licznego grona osób będących architektami nowych instytucji  o charakterze finansowym, torujących drogę do wiedzy ekonomicznej  i budujących na jej podstawie nowoczesne struktury gospodarcze.

Obchody roku Edukacji Ekonomicznej stanowią doskonałą okazję do przypomnienia znaczenia inicjatyw gospodarczych Władysława Grabskiego.

Na rok 2024 przypada:

  • 100-lecie wprowadzenia reform gospodarczych Władysława Grabskiego;
  • 100-lecie ustanowienia złotego;
  • 100-lecie utworzenia Banku Polskiego;
  • 100-lecie utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • 100- lecie wydanie książki „Bankructwo małego Dżeka” Janusza Korczaka

Władysław Grabski, dwukrotny szef rządu, także minister skarbu i rolnictwa był autorem reformy walutowej, reformatorem złotego. Zmiany podjęte z inicjatywy ówczesnego premiera  miały na celu odbudowę  gospodarki w Polsce, która po odzyskaniu niepodległości 1918r., po 123 latach niewoli  borykała się z wieloma problemami. Reformy Grabskiego szybko przyniosły rezultaty, przyczyniając się zarówno do ożywienia gospodarczego, jak i uratowania finansów publicznych. Tuż przed reformą w Polsce wybuchła hiperinflacja , która w parę miesięcy doprowadziła do czterdziestokrotnego wzrostu cen towarów. Na początku stycznia 1924r.kurs dolara przekraczał 10 mln marek polskich. Fatalna sytuacja wymagała nadzwyczajnych posunięć. Grabski postanowił uwolnić Polskę od zer i wprowadzić nową jednostkę monetarną Rzeczpospolitej Polskiej- złoty. Stosunek wymiany marki polskiej na złotego Grabski ustanowił na 1 800 000:1. Rząd zapewnił , że złoty otrzyma mocne zabezpieczenie w złocie  oraz w godnych zaufania zagranicznych walutach i dewizach. Oficjalny parytet 1 zł ustalono na  0,29 grama złota, a kurs dolara na 5,18 zł. O stabilne notowania miał dbać Bank Polski poprzez interwencje na rynkach finansowych i politykę kredytową.

 „Nad młodziutkim złotym czuwać będzie policja skarbowa- zapowiadał „Kurjer” Czerwony.

Do jego emisji i regulacji obiegu powołano spółkę Bank Polski. Kapitał założycielski – 100 mln zł -podzielono na milion akcji po 100zł. Rząd z komitetem organizacyjnym zachęcali do kupowania akcji.

W sejmowym expose, w czerwcu 1924r.  premier Grabski  ocenił,  że złoty osiągnął już wyższy kurs niż frank szwajcarski.

W 2024 przypada także 100. Rocznica utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego powołano 30 maja 1924 r. z inicjatywy Władysława Grabowskiego. Organ ten powstał w wyniku połączenia trzech banków publicznych wywodzących się z Galicji: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Do jego zadań należało udzielenie pożyczek długoterminowych, kredytowanie instytucji oszczędnościowych oraz realizacja innych czynności bankowych. BGK odegrał ważną rolę w sanacji deficytowych przedsiębiorstw i wspierał rozwój gospodarczy kraju.

Nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniu jakim jest 100. rocznica wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”

Na rynku wydawniczym pojawiła się ona w 1924 r. To opowieść o dziewięcioletnim Dżeku, który w tak młodym wieku wykazał się już sporym talentem biznesowym, zakładając w swojej klasie kooperatywę. Akcję powieści autor umieścił w Ameryce lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Do tytułowego bankructwa doprowadziła głównego bohatera kradzież  dwóch rowerów, od których zależała działalność całego przedsięwzięcia.

Powieść Korczaka porusza aktualne i dziś tematy z obszaru handlu, gospodarki czy zarządzania ryzykiem. Uczy samodzielnego myślenia i podkreśla wagę brania odpowiedzialności za podejmowane działania. Wybitny pedagog w prosty sposób tłumaczy podstawowe pojęcia ekonomii, jak np. koszty ubezpieczenia czy bank. Przekonuje też, iż wszelkie inicjatywy gospodarcze znacznie lepiej realizować wspólnie z przyjaciółmi. „Bankructwo małego Dżeka” pozostaje przewodnikiem przedsiębiorczości, kładzie tym samym podwaliny dla polskiej edukacji ekonomicznej. Dziś ,pomimo upływu 100 lat od pierwszego wydania, pozycja ta nic nie straciła ze swej aktualności. Korczak stał na stanowisku, że „dzieci jak najwcześniej powinny poznać wartość pieniędzy , dobre i złe strony ich posiadania”.

Autor odwołuje się w powieści do takich wartości, jak uczciwość, pracowitość, czy umiejętność kalkulacji będących gwarancją sukcesu. Może dzisiaj trzeba przywracać znaczenie tym wartościom(?)

Jednak Rok Edukacji Ekonomicznej stanowi nie tylko odniesienie do przeszłości, ale otwiera również nowe perspektywy dla procesu edukacji finansowej kolejnych pokoleń Polaków . Inicjatywa jest bowiem istotnym wsparciem dla wdrożenia Krajowej Strategii Edukacji Finansowej, pokrywa się też z debiutem nowego przedmiotu ekonomicznego – biznes i zarządzanie – w szkołach podstawowych.

Banki spółdzielcze Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS), w tym nasz Bank  oraz Bank BPS od lat angażują się w inicjatywy, mające za cel zwiększenie świadomości ekonomicznej w Polsce. Flagową akcją w tym obszarze jest program „TalentowiSKO”. Dzięki niemu uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 11 lat poznają zasady przedsiębiorczości i oszczędzania, co pomaga wypełnić luki w tradycyjnym systemie edukacji.

Wprowadzenie młodych ludzi w świat ekonomii, oszczędzania i przedsiębiorczości buduje solidne podstawy, które w dorosłym życiu pozwolą podejmować świadome decyzje finansowe, czy biznesowe. Zwłaszcza, że ocena poziomu wiedzy ekonomicznej w polskim społeczeństwie nadal wskazuje na potrzebę działań edukacyjnych w tym zakresie. Stąd Rok Edukacji Ekonomicznej i jego przeróżne inicjatywy są znakomitą szansą na podkreślenie znaczenia ekonomicznej wiedzy w życiu codziennym i wsparciem dla Polaków w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji finansowych.

Rok Edukacji Ekonomicznej daje niepowtarzalną szansę, by  podkreślić sens edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie finansów.

Edukacja finansowa to misja społeczna

Wiedza ekonomiczna Polaków rośnie, ale wciąż jest wiele do zrobienia w tym obszarze.

Programy edukacyjne w tym zakresie są potrzebne. Na czym powinny się skupić? Jak oszczędzać, żeby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Jak świadomie korzystać z kredytów, adekwatnie do możliwości finansowych. W tym wciąż się gubimy, a finanse osobiste – jak pokazują badania – mają ogromny wpływ na nasz dobrostan psychiczny. Przed edukacją ekonomiczną stoi wiele zadań.

Potrzebna jest nam edukacja finansowa, gdyż ona może ograniczyć wiele ryzyk.

Ponieważ zarządzanie finansami osobistymi przeniosło się do sieci, kwestią nierozerwalną  z wiedzą ekonomiczną staje się wiedza o cyberzagrożeniach i sposobach, jak się przed nimi ochronić.

We współczesnym świecie wiedza o finansach i o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni stały się nierozłączne. Cyberbepieczeństwo to nie jedyna doświadczona przez nas luka w wiedzy ekonomicznej.

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy od kilku już lat wydaje broszurę edukacyjną w zakresie cyberbezpieczeństwa  oraz prezentuje na telebimach w każdej placówce organizacyjnej filmy edukacyjne o cyberzagrożeniach   , tłumacząc w przystępny sposób na czym one polegają i jak chronić się przed phishingiem (metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, np. danych do logowania, danych osobowych, danych karty kredytowej, czy też nakłonienia ofiary do określonych działań. Jest to rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej.)

Bank zwraca również uwagę na roztropne i bezpieczne lokowanie zaoszczędzonych pieniędzy w instytucjach finansowych .  Właściwe wydaje się być lokowanie pieniędzy w bankach, które gwarantują bezwarunkową wypłatę zgromadzonych na rachunku oszczędności do 100  000 euro. Zwracamy uwagę, że zbyt wysokie oprocentowanie proponowane klientom, a odbiegające od poziomu stóp procentowych funkcjonujących na rynku może oznaczać, że podmiot ma problemy z płynnością.

Przekazanie wiedzy i przygotowanie dzieci i młodzieży do  racjonalnego zarządzania pieniędzmi to inwestycja w ich przyszłość i społeczeństwa.

Dlatego też Miedzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie  uznając ważną rolę edukacji ekonomicznej oraz znaczenie historyczne rocznic przypadających w roku 2024, tj. reformy Władysława Grabskiego, powstania złotego, utworzenia Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego, a także wydanie książki „Bankructwo małego Dżeka” Janusza Korczaka , w stosownej deklaracji, wyraża poparcie dla inicjatywy ustanowienia roku 2024 ROKIEM EDUKACJI EKONOMICZNEJ. Ta deklaracja implikuje podjęcie konkretnych  działań edukacyjnych przez Bank, jak objęcie patronatem szkolnego konkursu wiedzy ekonomicznej dla klas młodszych szkoły podstawowej, ogłoszenie konkursu na pracę pisemną lub krótki film  z zakresu wiedzy ekonomicznej dla klas starszych oraz wykład edukacyjny dla uczniów pn.”Pani Ekonomia”.

W dalszym ciągu na stronie internetowej oraz na telebimach w palcówkach Banku  prezentowane będą materiały o charakterze edukacyjnym dla naszych Szanownych Klientów.

Jako motto przedsięwzięcia Roku Edukacji Ekonomicznej niech przyświecają słowa  Władysława Grabskiego: Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego”.