Fundusze inwestycyjne Generali Investments TFI S.A.

 • Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie daje możliwość inwestowania i pomnażania wolnych środków finansowych w fundusze inwestycyjne Generali Investments TFI S.A. W zależności od własnego akceptowalnego poziomu ryzyka można wybrać odpowiednią dla siebie strategię inwestycyjną (rynek pieniężny, obligacje, akcje).

  generali

  Co wyróżnia Generali Investments TFI S.A.:

  • wieloletnie doświadczenie – w Polsce od 1995 roku, od ponad 25 lat nieprzerwanie pracuje na opinię dobrego, cenionego towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
  • zaufanie inwestorów – utrzymuje uczciwe, partnerskie relacje z osobami, które inwestują z Generali, już ponad 100 tys. inwestorów, którzy powierzyli środki w kwocie przeszło 11 mld zł;
  • duży wybór funduszy – po to, by każdy mógł inwestować zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami. Minimalna kwota wpłaty w większości funduszy to 100 zł;
  • dobre wyniki – fundusze od wielu lat wypracowują dobre, powtarzalne wyniki, które pomnażają oszczędności inwestorów;
  • stabilny zespół zarządzający – dobre wyniki są zasługą jednego z najstabilniejszych w Polsce zespołów zarządzających, którego skład przez lata uległ jedynie niewielkim zmianom;
  • zawsze wśród najlepszych – 13 lat z rzędu Generali staje na podium (w tym 8-krotnie jako najlepsze TFI) prestiżowego rankingu TFI organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” i niezależną firmę analityczną Analizy Online. Generali wielokrotnie było również nagradzane Złotymi Portfelami i statuetkami Byków i Niedźwiedzi;
  • wysokie catingi – aż 12 spośród oferowanych funduszy ma wysokie ratingi: 4 lub 5 gwiazdek - Analiz Online. Oznacza to, że fundusze te wyróżnia ponadprzeciętna jakość i wyniki lepsze od konkurentów. Eksperci, którzy je oceniają są zgodni co do tego, że te fundusze „zasługują na to, by być w Twoim portfelu”.

  Korzyści:

  • poczucie bezpieczeństwa zainwestowanych środków - pieniądze uczestników funduszu oddzielone są od majątku funduszu i firmy zarządzającej (TFI),
  • dobór poziomu ryzyka poprzez możliwość:
  • zróżnicowania inwestycji pod względem geograficznym (rynek polski lub rynki zagraniczne),
  • wyboru instrumentów finansowych - akcje, obligacje, rynek pieniężny,
  • wyboru inwestycji dopasowanej do poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego - fundusze najbardziej ryzykowne, ale i z możliwością największych zysków (fundusze akcji), w następnej kolejności fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu, aż po fundusze najbezpieczniejsze (fundusze pieniężne i obligacji),
  • wygoda - masz stały dostęp do zainwestowanych środków; w każdej chwili możesz wypłacić ich część lub całość,
  • wyższe zyski w porównaniu z tradycyjnymi lokatami lub rachunkami oszczędnościowymi - w zależności od wybranego funduszu i akceptowanego poziomu ryzyka,
  • możliwość dopłat,
  • dopóki dokonujesz konwersji jednostek jednego subfunduszu na inny subfundusz (tzw. fundusze parasolowe), nie płacisz podatku od zysków kapitałowych,
  • podatek od zysków kapitałowych płatny dopiero przy umorzeniu (sprzedaży) jednostek.

   

  Pełna oferta Generali Investments TFI S.A. dostępna pod adresem: https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/nasza-oferta

  Inwestycja w fundusze inwestycyjne nie jest objęta systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

  Wszelkie informacje zawarte powyżej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem. Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakter transakcji.

  Informacja dla klienta Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie dotycząca zasad realizacji przez Bank pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez GENERALI INVESTMENTS TFI S.A 

 • Podstawowe informacje o Dyrektywie MiFID

  Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca Dyrektywę 2002/92/WE i Dyrektywę 2011/61/UE). Dyrektywa ta ma na celu zapewnienie Klientom najwyższego poziomu ochrony ich inwestycji w różne instrumenty finansowe oraz stworzenie jednolitych zasad funkcjonowania rynków finansowych w całej Wspólnocie Europejskiej.

  Wypełniając wymogi Dyrektywy MiFID, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie przekazuje swoim Klientom informacje adekwatne do ich wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie dokłada również wszelkich starań, aby działać w najlepiej pojętym interesie Klienta. Wiąże się z tym również przekazywanie informacji o charakterze i ryzykach związanych z poszczególnymi instrumentami finansowymi, sposobach komunikacji, zasadach klasyfikacji Klientów oraz ocenie adekwatności instrumentów finansowych w odniesieniu do posiadanych przez Klienta wiedzy i doświadczenia.

  Zgodnie z wymogami MiFID, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest:

  1. postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie Klienta,
  2. dostarczać właściwych i kompletnych informacji, tj. rzetelnych, jednoznacznych i niewprowadzających w błąd,
  3. dostarczać Klientom usługi, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych;

  Zasady, które wdraża dyrektywa MiFID, dotyczą instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych m.in.:

  1. papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  2. dłużnych papierów wartościowych innych, niż wymienione w punkcie 1),
  3. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  4. certyfikatów inwestycyjnych,
  5. instrumentów pochodnych,
  6. instrumentów rynku pieniężnego,
  7. przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  8. przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych;

  Klasyfikacja Klientów

  Klient Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie, który dokonuje lub zamierza dokonywać transakcji na instrumentach finansowych lub skorzystać z usług inwestycyjnych, otrzymuje jedną z kategorii zgodnie z MiFID:

  1. Klient detaliczny – otrzymuje najwyższy poziom ochrony ze strony Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie,
  2. Klient profesjonalny – otrzymuje poziom ochrony niższy, niż Klient detaliczny. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie zakłada, że Klient profesjonalny posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia, pozwalający na prawidłową ocenę ryzyka decyzji inwestycyjnych,
  3. Uprawniony kontrahent – otrzymuje najniższy poziom ochrony. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie zakłada, że Uprawniony kontrahent posiada pełną wiedzę na temat instrumentów finansowych;

  Ocena adekwatności instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych

  Przed zawarciem z Klientem umowy o świadczenie usług inwestycyjnych Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie przeprowadza ocenę adekwatności instrumentów finansowych, będących przedmiotem świadczonej na rzecz Klienta usługi inwestycyjnej, w odniesieniu do posiadanej przez Klienta wiedzy i doświadczenia.

  Ocena taka ma na celu określenie zakresu instrumentów finansowych, które będą realizować cel inwestycyjny Klienta, a jednocześnie nie będą wykraczały poza wiedzę Klienta.

  W przypadku, gdy Klient dopuszcza możliwość zawierania transakcji pomimo stwierdzenia w wyniku oceny adekwatności braku adekwatności danego instrumentu finansowego, naraża się na ryzyko poniesienia znacznych strat m.in. w przypadku niekorzystnych zmian ceny instrumentu bazowego.

  Zasady zarządzania konfliktami interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych

  Realizując wymogi MiFID, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie wprowadził regulacje wewnętrzne, zapewniające skuteczne zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów.

  Przez konflikt interesów rozumie się znane Międzypowiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Myszkowie okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Klienta Banku a interesem Banku, osoby bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z Bankiem stosunkiem kontroli lub osoby zaangażowanej lub interesem innego Klienta Banku i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania konfliktami interesów, należy zwrócić się do pracowników najbliższej placówki Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie.

  Najważniejsze informacje o realizacji wymogów MiFID przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

 • INFORMACJA DLA KLIENTA Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie dotycząca zasad realizacji przez Bank pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez GENERALI INVESTMENTS TFI S.A

  Broszura informacyjna dot. MiFID dla Klientów Banku.pdf 

  Polityka działania w najlepiej pojetym interesie Klientów Banku.pdf 

  Prospekty funduszy GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.

   

  Wszelkie informacje zawarte powyżej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem. Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakter transakcji.