Wiadomość
Lokata Grosz do Grosza Drukuj

Lokata Systematycznego Oszczędzania pn. „LOKATA GROSZ DO GROSZA”

Lokata przeznaczona jest dla osób fizycznych (klientów indywidualnych), które chcą systematycznie oszczędzać niewielkie kwoty, które w długiej perspektywie czasu pozwolą zgromadzić znaczny kapitał oraz planują większe wydatki w perspektywie kilku lub nawet kilkunastu lat.

Wpłacaj regularnie nawet niewielkie kwoty, których braku nie odczujesz w swoim codziennym domowym budżecie – a dzięki temu Twój kapitał z miesiąca na miesiąc będzie się powiększał.

Regularne oszczędzanie nawet niewielkich kwot, umożliwia spełnienie marzeń i planów:

 • wyjechać na wymarzone wakacje,

 • przeprowadzić remont domu lub mieszkania,

 • kupić samochód,

 • zapewnić dobry start dziecku – sfinansować studia, kupić mieszkanie (oszczędzanie dla dziecka pozwoli Ci zabezpieczyć jego przyszłość i sprawić, że rozpoczynając dorosłe życie, będzie na lepszej pozycji niż wielu jego rówieśników),

 • odłożyć na przyszłą emeryturę - sam musisz już teraz zadbać o swoją przyszłość, bo nie ma wątpliwości, że emerytura z ZUS oraz OFE, będzie znacząco niższa niż Twoje obecne dochody. Konsekwentnie odkładane niewielkie kwoty sprawią, że na emeryturze utrzymasz swój dotychczasowy standard życia.

 

Charakterystyka „LOKATY GROSZ DO GROSZA”:

 • rachunek lokaty prowadzony jest bezpłatnie,

 • lokata jest atrakcyjnie oprocentowana - oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym wynoszące 95% stawki WIBID 1M (dla terminu 1-miesięcznego). Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunku lokaty ustalana jest w trakcie trwania Umowy osobno dla każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym wysokość stawki WIBID 1M dla celów oprocentowania lokaty w danym miesiącu stanowi średnią arytmetyczną stawki WIBID 1M wyliczoną z notowań w okresie między pierwszym a ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek w każdym z miesięcy kalendarzowych utrzymania lokaty, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, przy czym w dniu, w którym nie ma notowań, przyjmuje się do wyliczeń stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Stawka oprocentowania obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres obrachunkowy, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu obrachunkowego tj. ostatniego dnia miesiąca. W każdym okresie obrachunkowym, stopa oprocentowania lokaty (stopa procentowa) jest stała,

 • niska kwota pierwszej wpłaty, to tylko 100 zł,

 • minimalna obowiązkowa miesięczna wpłata to tylko 100 zł,

 • lokata deponowana jest na 6 miesięczny okres z możliwością automatycznego odnowienia lokaty na dowolną liczbę kolejnych okresów 6 miesięcznych,

 • wpłaty i wypłaty są bezpłatne,

 • możliwość dokonywania dowolnych dopłat środków do lokaty w ciągu trwania umowy,

 • odsetki dopisywane są do kapitału (podlegają kapitalizacji) po okresie zadeklarowania (utrzymania lokaty) lub w dniu likwidacji lokaty,

 • w przypadku likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, wypłacone odsetek stanowią sumę odsetek za poszczególne pełne okresy zadeklarowania utrzymania lokaty, a za pozostałe dni odsetki naliczane są według stopy obowiązującej w Banku dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie a’vista na dzień likwidacji,

 • bezpieczeństwo zgromadzonych pieniędzy zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.Wystarczy tylko 100 zł miesięcznie aby oszczędzać!!!