Wiedz, że nie ma interesu bez ryzyka, życia bez stresów i drogi bez niebezpieczeństw.
Wiadomość
 • Polityka plików cookies

  Ta strona używa plików cookies do zarządzania nawigacją oraz innymi funkcjami. Używając naszej strony zgadzasz się na to abyśmy umieścili ten rodzaj plików na Twoim urządzeniu.

  Zobacz politykę plików cookies

 
PDF Drukuj
Kredyty z gwarancją de minimis

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie na podstawie zawartego porozumienia o współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., ma możliwość udzielania kredytów z zabezpieczeniem w postaci gwarancji spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.
Gwarancje BGK de minimis udzielana jest w ramach linii PLD oraz FG POIG.

Kto może skorzystać z gwarancji?

Z gwarancji de minimis mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta oraz dla których bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.
Z gwarancji FG POIG mogą skorzystać przedsiębiorstwa innowacyjne spełniające określone dodatkowe warunki.

Gwarancją de minimis objęte mogą być następujące kredyty:

 1. Kredyty obrotowe:
  1. kredyt w rachunku bieżącym - wyłącznie dla gwarancji z linii PLD,
  2. kredyt obrotowy – nieodnawialny w rachunku kredytowym,
  3. kredyt obrotowy – rewolwingowy w rachunku kredytowym,
  4. kredyt obrotowy z gwarancją BGK – PLD - wyłącznie dla gwarancji z linii PLD;
 2. Kredyty inwestycyjne:
  1. kredyt inwestycyjny – standardowy,
  2. kredyt inwestycyjny – Ekspres kapitał,
  3. kredyt inwestycyjny – Przedsiębiorczy kredyt.

Gwarancją w ramach FG POIG mogą być objęte nowe kredyty obrotowe w rachunku kredytowym lub nowe kredyty inwestycyjne, którego celem jest finansowanie działalności przedsiębiorstw z sektora MSP spełniających jedno z siedmiu kryteriów innowacyjności.

Okres ważności gwarancji

Gwarancja de minimis może być objęta na okres nie dłuższy niż 24 miesiące - w przypadku zabezpieczenia kredytu obrotowego, a w przypadku kredytu inwestycyjnego na okres nie dłuższy niż 96 miesięcy.

Przedmiot kredytowania
Kredyty obrotowe - przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe.

Kredyty inwestycyjne - przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.


Gwarancją nie może być objęty kredyt:

 1. na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku;
 2. na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku;
 3. na refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 4. na inwestycje kapitałowe;
 5. na zakup instrumentów finansowych;
 6. na zakup wierzytelności;
 7. na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota gwarancji de minimis:

 1. Kwota jednostkowej gwarancji de minimis, nie przekracza 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, nie może przekroczyć 3.500.000 PLN.
 2. Maksymalna kwota gwarancji lub suma jednostkowych gwarancji, udzielonych jednemu Klientowi przez Bank nie może przekroczyć 3.500.000 PLN.
 3. Maksymalna wysokość gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą jeden przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200.000 EURO (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100.000 EURO).
 4. Gwarancja obejmuje tylko kwotę kapitału kredytu.
 5. Gwarancją nie są objęte wartości odsetek, opłat i prowizji od kredytu oraz innych kosztów związanych z kredytem.

Koszty gwarancji de minimis

Z tytułu każdej jednostkowej gwarancji spłaty kredytu udzielonej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, BGK przysługuje opłata prowizyjna, przekazywana przez Bank z góry za okresy roczne, naliczona w przypadku kredytu:

 1. odnawialnego - od kwoty udzielonej gwarancji limitu kredytu;
 2. nieodnawialnego:
  1. za pierwszy okres roczny gwarancji – od kwoty udzielonej gwarancji,
  2. za kolejny okres roczny gwarancji – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5% od kwoty gwarancji. Prowizja za udzielenie gwarancji na innowacje w linii FG POIG – 0% w całym okresie trwania gwarancji.

Zabezpieczenie gwarancji BGK:

Zabezpieczeniem udzielonej Kredytobiorcy przez BGK gwarancji de minimis jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową każdorazowo wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz BGK

Korzyści dla kredytobiorcy z tytułu gwarancji de minimis:

 • możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub działania na rynku zbyt krótko,
 • minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji BGK,

Więcej informacji o gwarancji de minimis znajdą Państwo na stronie internetowej www.deminimis.gov.pl

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące gwarancji de minimis uzyskają Państwo w każdej placówce Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie lub pod numerem telefonu: 34/313-78-08.

 
Copyright © 2019 Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

SWIFT(BIC CODE): POLUPLPR

BFG

SOZ